Na Beogradskoj konferenciji mladih, sektor za saobraćaj bavio se pitanjem bezbednosti u saobraćaju. Sektor je radio pod mentorstvom Borisa Feldeždija.

Problemi

  • Zbog nepažnje, nemara i loše signalizacije, dolazi do prekoračenja dozvoljene brzine koje za posledicu ima veliki broj povređenih i stradalih i veliku materijalnu štetu.
  • Do saobraćajnih nezgoda sa velikim brojem povređenih, poginulih i velikom materijalnom štetom dolazi usled konzumacije alkohola i opojnih supstanci usled nedostatka svesti o posledicama i nemogućnosti procene saobraćajnih situacija.
  • Zbog manjka pokrivenosti teme o saobraćaju u obrazovnim ustanovama i medijima, društvo pati od nedostatka informisanosti o faktorima rizika, posledica usled neznanja saobraćajnih propisa ili nesavesne voženje
  • Nedostatak materijalnih i finansijskih sredstava i nedostatak stručnog kadra je uzrok neadekvatnog i nedovoljnog održavanja putne infrastrukture, što dovodi do usporenog saobraćaja i potencijalno može dovesti do saobraćajnih nezgoda, ređe smrtne, a češće materijalne štete.
  • Problem nedovoljnog broja noćnih linija autobusa i njihove nedovoljne rasprostranjenosti se javlja usled nedostatka sredstava i radnog kadra, a za posledicu ima povecanje rizika učestvovanja u saobraćaju lica koja nisu u stanju za učestvovanje u saobraćaju
  • Suočavamo se sa neadekvatnom upotrebom tehnoloških uređaja koji mogu skrenuti pažnju vozaču, problem nastaje uglavnom usled nemara i za posledicu moze imati cak i smrtni ishod.
  • Takođe patimo od nedostatka kvalitene obuke, poput poligona za simulaciju saobraćajnih situacija, zbog nedostatka volje i svesti o važnosti istih. Ovi poligoni bi pomogli vozačima da budu spremni da deluju pri lošim uslovima i neočekivanim situacijama.

Mere

Saobraćajni poligoni za decu

Izgradnja zatvorenog saobraćajnog poligona za decu uzrasta do 14 godina na teritoriji grada Beograda. Poligoni moraju biti dostupni deci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, kojih ima više od 180 000, ali takođe bi bio pristupačan i deci van teritorije grada Beograda. Kroz ovaj poligon deca imaju priliku da putem igre steknu znanje o bezbednom učestvovanju u saobraćaju.

Saobraćajni poligon za vozače

Izgradnja otvorenog saobraćajnog poligona za sve kandidate auto škola, kao i za osobe sa položenim vozačkim ispitom. Poligon za cilj ima unapređenje veštine vozača i simulaciju različitih saobraćajnih situacija kako bi se podigao nivo svesti o značaju bezbednog učestvovanja u saobraćaju. Izgradnjom poligona grad Beograd do 2020. godine može biti najveći i najbezbedniji grad u Srbiji sa velikim brojem savesnih učesnika u saobraćaju. Izgradnja navedenih poligona moguća je uz minimalne izdatke grada, uz saradnju sa privatnim  kompanijama koje bi finansirale određeni deo izgradnje, uz obostranu korist, jer bi na taj način kompanijama bila omogućena reklama na vidljivim mestima u okviru poligona.

Udruživanje sekretarijata

Održavanje okruglih stolova u cilju unapređenja postojećih stanja bezbednosti saobraćaja grada Beograda u kojem učestvuju sekretarijati za saobraćaj, privredu, urbanizam i građevinske poslove, za zaštitu životne sredine, za zdravstvo, obrazovanje i dečiju zaštitu, za sport i omladinu, kao i svih drugih relevantnih organizacija i službi. Na ovaj način obezbeđuje se efikasnost kao i veći nivo koordinacije između sekretarijata, službi i organizacija, čime bi se u velikoj meri uspostavilo brže i celishodnije rešavanje svih problema vezanih za bezbednost saobraćaja. Ovaj vid međusobne saradnje koristi svim učesnicima u saobraćaju, ali i doprinositi poboljšanju koordinacije između gore navedenih sekretarijata uz minimalne troškove.

On-line servis

Na pojedinim mestima u gradu Beogradu postoji problem neusklađenosti, loše vidljivosti i oštećenosti horizontalne i vertikalne signalizacije, pa se predlaže usaglašavanje i obnavljanje istih. Ova mera obuhvata i formiranje jedinstvenog telefonskog broja koji će građani Beograda moći da pozivaju i prijavljuju nedostatke i probleme putne infrastrukture (udarne rupe, kolotrazi, oštećenja horizontalne i vertikalne signalizacije itd.). Ovaj poziv treba da bude besplatan i u vlasništvu JKP „Beograd put“. Kako bi se postigla veća fleksibilnost, pored jedinstvenog broja, predlaže se i on-line portal koji će omogućiti da građani postavljaju slike nedostataka putne infrastrukture i opreme na sajtu JKP „Beograd put“. Kako bi se postigao maksimalan efekat treba da se uspostavi odgovarajući nivo informisanosti građana o postojanju ovih servisa. Na ovaj način se i građani uključuju u sanaciju putne infrastrukture grada Beograda, a preduzeće će moći pravovremeno da reaguje.

Nastavak edukacije mladih

Nastavljanje i proširivanje postojećih akcija i kampanja u vidu edukacije mladih o bezbednosti u saobracaju putem organizovanja tribina, predavanja i interaktivnih radionica. Grad Beograd uz saradnju sa upravama obrazovnih institucija podstakao bi oformljavanje vršnjačkih grupa koje bi imale za cilj povećanje svesti mladih o posledicama konzumiranja alkohola u vožnji, kao i nekorišćenje zaštitnih pojaseva i kaciga, prekoračenja brzine, itd.

Aplikacija za mobilne telefone (Test sposobnosti i kviz znanja)

U cilju podizanja svesti i edukacije mladih učesnika u saobraćaju zalažemo se za kreiranje aplikacija na tehnološkim uređajima. Sadržina mobilnih aplikacija obuhvatila bi test raspoznavanja saobraćajnih znakova i propisa i test trenutne sposobnosti učestvovanja u saobraćaju. Ideja je da grad Beograd sklopi saradnju sa kompanijom iz sektora informacionih tehnologija koja bi napravila pomenute aplikacije.