Na Beogradskoj konferenciji mladih, sektor za privredu bavio se pitanjem volontiranja. Sektoru je u radu na predlogu javne politike pomagala MA Tamara Vukov.

Volontiranje kao put do posla

Volontiranje predstavlja kako društveno koristan rad tako i aktivnost koja doprinosi jačanju ličnih kompetencija pojedinca čime se direktno doprinosi razvoju i napretku lokalne zajednice. Mladi ljudi volontiranjem stiču radno iskustvo, razvijaju svoje veštine, timski duh, uče se saradnji i solidarnosti sa drugima.

Činjenica je da u našem društvu volontiranje kao takvo ne dobija dovoljnu podršku od strane državnih institucija, šire javnosti ali i relevantnih javnih institucija,  poput srednjih škola i fakulteta. Vrednovanjem i prepoznavanjem volontiranja pružila bi se podrška neformalnom obrazovanju kao toliko potrebna dopuna formalnog obrazovanja.Takođe, mladi bi se podstakli na preuzimanje inicijative, a u susretu sa poslovnim svetom razvio bi se njihov preduzetnički duh. Ukoliko potencijalni i aktuelni volonteri ne osećaju da imaju podršku od strane lokalne zajednice doći će do pada motivacije i inicijative, a samim tim i obeshrabrivanje mladih da se društveno angažuju.

Problemi koji se izdvajaju su pre svega nedostatak adekvatnih informacije kada je volontiranje u pitanju. Naime, mladima pojedine informacije od krucijalnog značaja za razvoj karijere nisu dostupne u dovoljnoj meri. Iako postoje određeni servisi koji pružaju informacije o prilikama za volontiranje, oni često nisu zadovoljavajućeg kvaliteta. Takodje, za područje Beograda, servisi za pružanje informacija o volontiranju i praksama nisu uvek koncipirani tako da pruže dovoljno precizne ili ažurne informacije, pogotovo za srednjoškolce. Pristup ažuriranim i kvalitetnim informacijama pomoglo bi mladima u odabiru usmerenja za dalje školovanje ili osposobljavanje i rad nakon završene srednje školeTakođe, još jedan problem koji se uočava je i nedostatak efikasne provere kvaliteta praksi i volonterskih programa koje postoje.

Predlozi mera

  • Kreiranje ili unapređenje jedinstvenog servisa na nivou Beograda, koji bi sadržao pre svega informacije o prednostima volontiranja, pravima i obavezama volontera, i subjekata koji organizuju volontiranje. Zatim bazu svih volontera na nivou grada, ali i bazu ustanova i institucija u kojima je moguće volontirati. (Primeri dobre prakse: unv.ba, rvc.rs);
  • Pokretanje kampanje koja bi promovisala volontiranje i to iz dva aspekta:
    • Pokretanje edukativnog programa od strane grada gde će se u direktnom kontaktu sa ciljnom grupom, odnosno sa mladima komunicirati ljudi iz renomiranih preduzeća koji nude omladinske prakse kao i predstavnici civilnog sektora i volonteri koji mogu da obave vršnjačku edukaciju i prenesu lična iskustva sa prakse. Ovakav program bi promovisao dobre strane volontiranja i primere dobre prakse, a edukativna predavanja-promocije mogle bi se realizovati u školama, kulturnim centrima, kancelarijma za mlade i sl.
    • Drugi deo kampanje promovisanja volontiranja podrazumeva medijsku kampanju u lokalnim medijima gde bi se predstavile prednosti volontiranja kao i pozitivni primeri.
  • Sekretarijat za obrazovanje grada Beograda, bi u skladu sa svojim nadležnostima mogao da da preporuku srednjim školama da kroz određene mehanizme vrednuju volonterski rad. Na primer: mogućnost popravljanja ocena iz vladanja, učenicima koji su volontirali određeni period (primer dobre prakse: srednja škola Sv. Sava).
  • Omogućavanje popusta uz volontersku knjižicu, kao što je moguće ostvariti popust uz index.Volonterska knjižica je obavezna prema Zakonu o volontiranju i ovom merom bi se unapredila primena ovog člana pomenutog zakona.
  • Volunteer friendly etiketa (za preduzeća, škole i fakultete), čime bi se simbolično nagradile škole, fakulteti  i preduzeća koja promovišu i podržavaju volonterski rad.
  • Nagrada od strane grada za najbolje volontere;

Smatramo da bi se primenom navedenih mera rešili identifikovani problemi. Datim merama bi se podstakao razvoj svesti da volontiranje vodi društvenom boljitku i napretku zajednice, uticalo bi se na pravilan razvoj mladih osoba ali podstakao društveni aktivizam i preduzetnički duh kod mladih.