Grupa za analizu i kreiranje javnih politika (GAJP) uz podršku PERFORM sprovešće u narednom periodu istraživanje o položaju mladih doktoranada u društvenim naukama u Srbiji, u cilju organizovanja kampanje javnog zagovaranja za unapređenje njihovog položaja. GAJP će, pored desk istraživanja, organizovati niz intervjua sa rukovodiocima doktorskih studija, kao i fokus grupe na univerzitetima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu kako bi u direktnom dijalogu sa mladim doktorandima mapirali glavne izazove i moguća rešenja, i kasnije sproveli i kampanju javnog zagovaranja.

Ono što je utvrđeno ranijim istraživanjima je da su mladi naučnici i istraživači u društvenim naukama u nezavidnom položaju. Tokom 2016. godine je sproveden konsultativni proces i identifikovane su oblasti u kojima se istraživači na početku svoje karijere suočavaju sa značajnim ograničenjima. Najvažnije tačke uključuju:

  • Ograničeno finansiranje i strukturna podrška
  • Barijere u razvoju akademske ekspertize i istraživačkih kompetencija
  • Barijere u umrežavanju sa regionalnim i EU centrima

Posledica ovakvog stanja je da mladi doktorandi nemaju potrebne kvalifikacije i nisu konkurentni na međunarodnom tržištu rada. Nedostatak sredstava ograničava mogućnosti za empirijska istraživanja, studijske posete i učešće na konferencijama, pristup knjigama i naučnim časopisima. Istraživanja uglavnom nisu fokusirana na generisanje rezultata što dovodi do inercije među doktorandima. Veoma je malo, ako uopšte i postoji, podsticaja za visokokvalitetni istraživački rad.

U dijalogu sa PERFORM-om, Grupa za analizu i kreiranje javnih politika je odlučila da se fokusira na ključna pitanja u vezi sa kvalitetom doktorskih programa u Srbiji. Neki od ciljeva istraživanja su: procena kvaliteta relevantnih doktorskih studija u društvenim naukama u Srbiji, uporedna analiza ključnih karakteristika sa onima u zapadnoj Evropi, kao i razumevanje i verifikovanje dobre prakse u zapadnoj Evropi koje su relevantne za Srbiju.

Sažetak istraživanja možete pročitati ovde.