Grupa za analizu i kreiranje javnih politika i Fondacija ARKA uz podršku Kancelarije za mlade Grada Beograda održala je u petak, 24. 08. 2018. godine u prostorijama Gnezda u Beograđanki završnu konferenciju projekta pod nazivom „Bezbednosna kultura mladih – preventiva i reagovanje u vanrednim situacijama”. Na konferenciji su govorili Miloš Hrkalović, istraživač Grupe za analizu i kreiranje javnih politika i Filip Stojanović iz Centra za istraživanje javnih politika.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati istraživanja o informisanosti srednjoškolaca o ponašanju u bezbednosno rizićnim i vanrednim situacijama kao što su poplave, zemljotresi, požari ili nesreće u saobraćaju. Istraživanje je sprovedeno od maja do jula 2018. godine među srednjoškolcima sa teritorije Grada Beograda.

Istraživanje je pokazalo da mladi imaju površna znanja o vanrednim situacijama i da postoji potreba za obrazovanjem iz ove oblasti. „Kada je pružanje prve pomoći u pitanju 44% navodi da zna da pruži prvu pomoć dok 41% tvrdi  da  zna  delimično.  Većina  ispitanika  u  fokus  grupi rekla je da „bi se snašli“. Dalje, 53% izjasnilo se da zna da koristi protiv požarni aparat, da 68% njih tvrdi da zna kako treba da se ponaša u slučaju zemljotresa, a 61% njih da zna da se ponaša u slučaju poplava”, rekao je Miloš Hrkalović iz GAJP-a. On je ukazao na to da „velika većina srednjoškolaca, čak 65% ispitanih, navodi da nisu imali nikakvu vrstu obuke za ponašanje u vanrednim situacijama, a čak 75% njih je istaklo da bi želelo da takvu obuku pohađa”.

Filip Stojanović iz Centra za istraživanje javnih politika je istakao da se sprovedeno istraživanje može iskoristiti kao polazna osnova za produbljena istraživanja na ovu temu, al i kao osnova za pilot projekat obrazovanja mladih o bezbednosnim izazovima na određenoj opštini u Beogradu.

Projekat „Bezbednosna kultura mladih – preventive i reagovanje u vanrednim situacijama” je završen, a Grupa za analizu i kreiranje javnih politika će u saradnji sa partnerima nastaviti da radi na ovoj temi. Želja nam je da se kroz projekat poveća stepen informisanosti srednjoškolaca o preventivnom delovanju i postupanju u vanrednim situacijama kao i da podignemo svest kod zainteresovanih strana – donosioca odluka o važnosti postojanja ovakvih programa za mlade.

Celokupno istraživanje možete pronaći ovde: Bezbednosna kultura mladih – preventiva i reagovanje u vanrednim situacijama

 

 


Created with flickr slideshow.