Imajući u vidu najavu gradskog menadžera Gorana Vesića da će se položaj grada Beograda u sistemu lokalne samouprave Republike Srbije menjati u narednom periodu, Grupa za analizu i kreiranje javnih politika je izradila predlog praktične politike: REFORMA POLITIČKIH INSTITUCIJA U GRADU BEOGRADU I GRADSKIM OPŠTINAMA.

Imajući u vidu položaj grada Beograda i gradskih opština u sistemu lokalne samouprave kao i probleme koji postoje u funkcionisanju, ovaj dokument se bavi reformom političkih institucija. Problemi koji su uočeni u funkcionisanju grada Beograda i gradskih opština su pre svega odsustvo personalizacije politike, odnosno nepostojanje bilo kakve veze između građana i politički izabranih predstavnika. Zabrinjava izražena neinformisanost građana o političkim predstavnicima i nepostojanje odgovornosti. Kroz empirijska istraživanja koja su sprovedena u 2014. i 2015. godini smo dobili i potvrdu ovih problema.

Predlog praktične politike “Reforma političkih institucija u gradu Beogradu i gradskim opštinama” je prosleđen gradonačelniku Beograda Siniši Malom i gradskom menadžeru Goranu Vesiću uz poziv da se preporuke koje dolaze od stručnjaka usvoje i kao predlog grada Beograda pošalju narodnim poslanicima na usvajanje. Da se kroz reformu političkih institucija uklone uzroci problema koji postoje i da se politika u Beogradu demokratizuje, približi građanima i da se stvori čvrsta veza između građana i izabranih predstavnika. Promenom načina izbora odbornika, kao i promenom načina izbora gradonačelnika i predsednika gradskih opština, uklanjamo uzroke problema. Promena institucija se predlaže sa postavljenim ciljem da građani mogu tamo gde žive, bolje da rešavaju probleme.

Grupa za analizu i kreiranje javnih politika će u narednom periodu organizovati okrugle stolove i debate sa svim relevantnim donosiocima odluka. Podšrku za reforme političkih institucija koje predlažemo ćemo tražiti od građana, relevantnih političkih partija i donosioca odluka u gradu Beogradu i u svim gradskim opštinama.

Pogledajte:

Sažetak – Reforma političkih institucija u gradu Beogradu i gradskim opština

Predlog praktične politike – Reforma političkih institucija u gradu Beogradu i gradskim opština