Grupa za analizu i kreiranje javnih politika uz podršku PERFORM je danas u Medija centru u Beogradu predstavila rezultate istraživanja kojim je analiziran kvalitet doktorskih studija u društvenim i humanističkim naukama u Srbiji.

Istraživači su u periodu od novembra 2017. godine do aprila 2018. godine, sproveli kvalitativno istraživanje – desk istraživanje, niz fokus grupa sa doktorantima i intervjue sa rukovodiocima doktorskih studija u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Na konferenciji su govorili: glavni istraživač na projektu Boban Stojanović, predsednica GAJP-a i istraživačica Tamara Vukov, kao i Gorana Odanović Radovanović ispred PERFORM-a.

Doktorske studije su zamišljene kao unapređenje istraživačkih veština, a način na koji su sada organizovane u Srbiji opterećuje doktorande teorijskim predmetima i ostavlja im malo prostora za istraživački rad i rad na disertaciji. Posledica je da većina istraživanja koje se sprovode u Srbiji je nižeg kvaliteta od onih u Evropi, što nas stavlja u poziciju naučno – istraživačke periferije.

Prema rezultatima istraživanja, u Srbiji je manjak resursa jedan od glavnih problema mladih doktoranada, jer bez njih nema kvalitetnih istraživanja. Doktorandi nemaju pristup najnovijoj literaturi, najkvalitetnijim naučnim časopisima, nemaju sredstva za terenska istraživanja i naučne konferencije, niti sarađuju sa svojim kolegama iz inostranstva što značajno ograničava prostor za kvalitetan istraživački rad. Doktorandi teško dolaze do informacija o ovim prilikama, kada se one ukažu, što govori o tome da ne postoji sistemska komunikacija i informisanje već su doktorandi uglavnom prepušteni sami sebi.

Zbog naglaska na teorijskim predmetima, za samu disertaciju, ističu studenti, ali i profesori koji su intervjuisani, doktorandi nemaju dovoljno vremena, te smatraju da je potrebno rastereti programe teorijskog gradiva i pažnju usmeriti na istraživački rad i rad na doktorskoj disertaciji.

Moguće unapređenje doktorskih studija u Srbiji, po rezultatima istraživanja, otežava činjenica da na doktorskim studijama ne postoje interne procedure koje mere uspešnost studija, pa fakulteti ne mogu da mere njihov kvalitet, niti da na osnovu rezultata menjaju svoje programe, usavršavaju ih i čine svrsishodnijima za studente doktorskih studija.

Ono što su istraživači istakli na konferenciji za štampu jeste da će se i dalje zalagati za unapređenje kvaliteta doktorskih studija, i s tim u vezi istakli nekoliko preporuka kao što su veći naglasak na metodološko-istraživačkim veštinama i više vremena za rad na samoj disertaciji tokom studija, jasnija pravila i obaveze u saradnji sa mentorima, kao i uvođenje internih i eksternih procedura merenja kvaliteta i uspešnosti doktorskih studija, kao i  programa putem kojih će fakulteti pratiti promovisane doktore nauke.

Kompletan sažetak istraživanja preuzmite ovde: Sažetak rezultata istraživanja – Kvalitet doktorskih studija u RS GAJP i PERFORM.

 

 


Created with flickr slideshow.