Liberalno demokratska partija potpisala je danas Deklaraciju za održiv odgovor za HIV. Deklaraciju je potpisao Nikola Stavrov i ovom prilikom izjavio da „političke partije, organizacije i pojedinci, nažalost, u plitkoj i dosadnoj političkoj svakodnevnici teško pronalaze prostor za priču o HIV-u, kao činjenici koja je sastavni deo života mnogih ljudi. Od, naizgled, važnijih tema stranke ne vide ni svoj interes, ni potrebu da u svom delovanju u okviru institucija ili van njih pokrenu temu prevencije, zaštite i podizanja svesti o značaju borbe protiv HIV-a i pokretanju preventivnih programa.“ On je naglasio da „Liberalno-demokratska partija u potpunosti podržava Deklaraciju za održiv nacionalni odgovor na HIV i pozdravlja inicijativu GAJP-a da ova tema u budućnosti bude zastupljena na dnevnopolitičkom nivou.“

Grupa za analizu i kreiranje javnih politika uz podršku udruženja PREVENT a u okviru regionalnog projekta „Budžetsko zagovaranje i monitoring u zemljama jugoistočne Evrope“ koji se sprovodi pod pokroviteljstvom Mreže za politike prema drogama jugoistočne Evrope, realizuje projekat javnog zagovaranja pod nazivom Politička podrška programima smanjenja štete. U okviru projekta će biti pozvane sve relevantne političke partije da podrže Deklaraciju za održiv nacionalni HIV,  kojim će se obavezati da će svojim delovanjem u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti podržati obezbeđivanje sredstava iz državnog budžeta, na osnovu dokazanih i metodološki tačnih procena i analiza, a koji će osigurati održivost opštih preventivnih HIV programa kao i programa prevencije namenjenih grupama u posebnom riziku od HIV-a.