Inicijativa Ne davimo Beograd potpisala је „Deklaracija za održiv nacionalni odgovor na HIV“ i time se obavezala da će u budućem delovanju u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti podržavati primenu programa smanjenja štete i njihovo budžetsko finansiranje.

Smanjenje štete u nacionalnoj deklaraciji odgovora na HIV obuhvata politike, programe i prakse koje imaju za cilj da smanje negativne zdravstvene, društvene i ekonomske posledice.

Pojam smanjenja štete odnosi se na štetu, ličnu i društvenu, nastalu kao posledica rizičnog ponašanja, a rizično ponašanje mogu biti upotreba dozvoljenih ili nedozvoljenih supstanci, seksualne aktivnosti, uključujući seksualni rad, i svi drugi oblici ponašanja koji negativno utiču na zdravlje.

Projekat Politička podrška programima smanjenja štete realizuje GAJP, a sprovodi se u okviru regionalnog projekta „Budžetsko zagovaranje i monitoring u zemljama jugoistočne Evrope“, koji u Srbiji sprovodi Udruženje Prevent uz podršku Mreže za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi.