Grupa za analizu i kreiranje javnih politika (GAJP) je uz podršku PERFORM-a sprovela istraživanje o položaju mladih doktoranata u društvenim naukama i kvalitetu doktorskih studija u Republici Srbiji. Pored desk istraživanja, istraživači su organizovali niz fokus grupa na univerzitetima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu kako bi se u direktnom razgovoru sa mladim doktorantima mapirali glavni izazovi, prednosti i slabosti doktorskih studija u Srbiji, kao i niz intervjua sa rukovodiocima doktorskih studija koji su predstavili proces i kvalitet doktorskih studija iz ugla profesora i rukovodioca studija.

Doktorske studije su zamišljene kao unapređenje istraživačkih veština, a način na koji su sada organizovane u Srbiji opterećuje doktorande teorijskim predmetima i ostavlja im malo prostora za istraživački rad i rad na disertaciji. Posledica je da većina istraživanja koje se sprovode u Srbiji je nižeg kvaliteta od onih u Evropi, što nas stavlja u poziciju naučno – istraživačke periferije.

U narednom periodu, GAJP će u saradnji sa PERFORM pripremiti i sprovesti kampanju javnog zagovaranja za unapređenje kvaliteta doktorskih studija u društvenim i humanističkim naukama, putem direktnog razgovora sa donosiocima odluka u okviru Univerziteta i državne uprave, akademskim i civilnim sektorom, kao i samim studentima doktorskih studija.

Konkretni ciljevi predstojeće kampanje su:

  1. Unapređenje upisne politike za doktorske studije na društveno humanističkim studijama
  2. Unapređenje programa studija, odnosno veći akcenat na metodološko – istraživačke predmete
  3. Unapređenje mentorstva, odnosno transparentan i sistematski uređen odnos između mentora i doktoranda tokom doktorskih studija
  4. Uspostavljanje fonda za istraživačke projekte (terenska istraživanja, konferencije, posete, boravci)

Istraživanje i preporuke će do kraja godine biti predstavljene i u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu kako bi smo pozvali doktorande i širu javnost da podrže kampanju.

Projekat unapređenja kvaliteta doktorskih studija u društveno-humanističkim naukama u Republici Srbiji je krovni projekat Grupe za analizu i kreiranje javnih politika. Imajući u vidu prirodu teme i činjenicu da ona nije visoko na agendi donosioca odluka, ali ni šire javnosti, biće neophodan dugotrajan rad na javnom zastupanju za usvajanje kreiranih preporuka, kao i pronalaženje novih partnera i saradnika. Imajući u vidu upravo neophodnost dugoročnog rada, GAJP će kontinuirano raditi na javnom zagovaranju preporuka dobijenih istraživanjem koje je sprovedeno među studentima i rukovodiocima doktorskih studija.

Sažetak istraživanja pročitajte ovde: Sažetak rezultata istraživanja Kvalitet doktorskih studija u RS