Krovna organizacija mladih Srbije, u saradnji sa Grupom za analizu i kreiranje javnih politika, sprovela je istraživanje pod nazivom „Lokalna omladinska politika u Republici Srbiji: saveti za mlade jedinica lokalne samoupave“. 

Mladi čine 16,4% ukupne populacije u Republici Srbiji i važno je da budu zainteresovani, aktivni i informisani građani. Da bi mogli da utiču na kreiranje i sprovođenje demokratskih procesa, neophodno je da imaju mogućnost da učestvuju u procesima donošenja odluka, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou. 

U istraživanju su obuhvaćene sve jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji – ukupno 145 jedinica. Podaci o savetima za mlade koji su dobijeni iz svih lokalnih samouprava svrstani su u 6 grupa – od kategorije u kojoj savet za mlade uopšte ni ne postoji u datoj lokalnoj samoupravi, preko njihove delimične funkcionalnosti, pa do kategorije inkluzivnih i funkcionalnih saveta za mlade – koji čine najmanji broj. 

Pored saveta za mlade, istraživali smo da li postoje i koji su drugi mehanizmi lokalne omladinske politike – poput Lokalnog akcionog plana, Kancelarije za mlade, omladinskog kluba i slično. 

Podaci do kojih smo došli kroz istraživanje su zabrinjavajući: 

  • 65 od 145 jedinica lokalne samouprave uopšte nema savet za mlade 
  • Od 79 formiranih saveta za mlade – 29 se svrstava u grupu saveta za mlade osnovanih da bi se zadovoljila forma
  • 73% lokalnih samouprava nema lokalni akcioni plan za mlade 
  • 79% lokalnih samouprava nema opredeljena sredstva za finansiranje udruženja mladih i za mlade za sprovođenje lokalne omladinske politike 
  • 119 jedinica lokalne samouprave u Srbiji nema omladinski klub 
  • samo 6 od 145 jedinica lokalne samouprave ima sve instrumente lokalne omladinske politike, dok 23 jedinice nemaju ni jedan instrument!

Celo istraživanje možete preuzeti ovde.

Mladi moraju biti uključeni u rešavanje problema u lokalnoj zajednici. Oni koji nisu uključeni u procese donošenja odluka imaju osećaj isključenosti koji vodi tome da požele da napuste svoju lokalnu zajednicu. Ovakvo stanje ne utiče samo na mlade ljude, već i na njihove porodice kao i na lokalnu zajednicu u celini.  

Zbog svega navedenog, zaključujemo da lokal koji ne uključuje mlade, ostaje bez njih. 


 Istraživanje je sprovedeno u saradnji Krovne organizacije mladih Srbije i Grupe za analizu i kreiranje javnih politika u okviru projekta Mladi za aktivne savete, koji je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.