Istraživanje Grupe za analizu i kreiranje javnih politika o predizbornom programu političkih partija na beogradskim izborima o temama zaštite životne sredine, energetike i klime

 

Političke partije i koalicije, posebno one koje poseduju parlamentarni status na lokalnom nivou i značajan koalicioni potencijal, nesumnjivo su jedan od ključnih aktera u procesu donošenja političkih odluka i stvaranju javnih politika. Shodno tome, kritičko razumevanje procesa i rezultata, kao i efekata zakonodavnog procesa, kao i proces usvajanja strateških dokumenata i političkih deklaracija, nije moguće bez poznavanja dokumenata političkih partija – od principijelnih programa, do specifičnih rezolucija, programa i izbornih manifestacija. Konkretno, izborni manifesti sa svojom konkretnošću i operativnošću pogodni su za postizanje osnovnog cilja ovog istraživanja: uspostavljanje odnosa – manji ili veći jaz između programskih pozicija političkih subjekata i njihovog stvarnog pragmatičnog i političkog pozicioniranja i identifikacija.

Zaštita životne sredine, energetika i klimatske promene su narastajući problem koji zahteva prvenstveno uključenje lokalnog nivoa u rešavanje. Zato smatramo da su stavovi političkih stranaka na beogradskim izborima od velike važnosti i želimo da ih kroz istraživanje osvetlimo i približimo građanima.

Ovo istraživanje je nastavak projekta koji je Grupa za analizu i kreiranje javnih politika sprovela 2016. godine tokom izbora za nacionalni parlament.  U toku tog projekta popunjeno je 9 upitnika i napisano 9 tekstova koji su predstavili javne politike po izboru stranaka. Tekstove iz tog istraživanja možete pronaći ovde: Praktične politike u izbornoj ponudi.

U ovogodišnjem projektu, samoj analizi, kao i prezentaciji nalaza, kombinovaćemo:

  • Problemski pristup (analiza predviđenih tematskih oblasti koja daje nešto širi uvid u problem i osnovne stavove stranaka o njima i koja, pre svega, služi kao osnova za završnu studiju),
  • Akterski pristup ( konkretne ponude od strane aktera izbora, prvenstveno onih koji ulaze u lokalnu skupštinu).

Upitnik obuhvata tri problemske oblasti, a od stranaka smo tražili da izaberu (barem) jednu i predstave rešenja stranke kroz odgovore na postavljena pitanja. Tekstovi će biti objavljeni na sajtu Grupe za analizu i kreiranje javnih politika kao i svim društvenim mrežama udruženja.